Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Vastavalt kliendi spetsiifikale ja kokkuleppele soovitud sageduses (igakuine, kvartaalne, aastane) töökeskkonnaga seotud tegevuste läbiviimine:

 • ettevõtte juhtkonna ja töötajate nõustamine tööohutuse ja -tervishoiualastes küsimustes;
 • töökohtadel esinevate ohutegurite välja selgitamine;
 • koostöös ettevõtte juhtkonnaga riskide vältimise tegevuskava koostamine lähtudes riskianalüüsist ja õigusaktidest;
 • toimunud tööõnnetuste uurimine ja dokumenteerimine;
 • töökeskkonnaga tegelevate riigiametnike/inspektorite kontrollvisiitidel osalemine;
 • töötajate välja- ja täiendõppe pädevuste jälgimine, koolituste organiseerimine;
 • isikukaitsevahendite vajaduse hindamine, kasutüse nõustamine, tellimise ja väljastamise korraldamine;
 • seadmete ja tööde ohutusjuhendite koostamine;
 • töötajate tervisekontrolli korraldamine;
 • esmaabivahendite olemasolu tagamine;
 • töökeskkonna sisekontrolli süsteemi loomine ja kontrollide ning aruandekoosolekute läbi viimine vastavalt kokkulepitud sagedusele;
 • töökeskkonna riskianalüüsi koostamine ja uuendamine vastavalt nõuetele;
 • töökeskkonnaalases seadusandluses sätestatud dokumentide nõuetekohane kirjalik vormistamine;
 • töötajate sissejuhatava, esmase ja täiendava juhendamise korraldamine/läbi viimine;