Kasulikud lingid

 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

sellest lähtuvad määrused ja korrad

 1. Töötajate tervisekontrolli kord
 2. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord
 3. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord 
 4. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas
 5. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 6. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
 7. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 8. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
 9. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja -ohutuse nõuded
 10. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord
 11. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord 
 12. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 13. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
 14. Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 15. Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
 16. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 17. Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 18. Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 19. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas 
 20. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks
 21. Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
 22. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest mõjutatud töökeskkonnas, tehisliku optilise kiirguse piirnormid ja kiirguse mõõtmise kord
 23. Kutsehaiguste loetelu
 24. Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses
 25. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord
 26. Kiirgusseaduse alusel kehtestatud keskkonnaministri määrus 

www.ti.ee

www.tööelu.ee

Kemikaaliseadus

Biotsiidiseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859?leiaKehtiv

https://www.ti.ee/est/tootervishoid-tooohutus/vormid-ja-blanketid/tooonnetustest-ja-kutsehaigestumistest-teatamise-vormid/